Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med kundeforholdet med Revision Limfjord

 

REVISION LIMFJORD Godkendt Revisionspartnerselskab (herefter benævnt ”Revision Limfjord”) har registreret personoplysninger om dig, hvis du er kunde, du er tilknyttet et selskab/forening/myndighed/organisation, der er kunde hos Revision Limfjord, eller du er kundens ægtefælle. I denne sammenhæng er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Revision Limfjord er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Revision Limfjord kan kontaktes via kontaktformularen på dette link: https://www.revisionlimfjord.dk/kontakt/, eller på tlf. 97 92 55 00.

Som klart udgangspunkt behandler vi ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige. Nogle af vores ydelser til kunder indebærer dog i sagens natur behandling af følsomme oplysninger så som religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbred, særligt ved udarbejdelse af selvangivelser. Desuden kan vi være nødt til at behandle oplysninger om dit cpr-nummer for at levere ydelsen til dig.

 

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

  • at administrere kundeforholdet og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, så længe du er kunde, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde
  • at leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven, revisorloven og hvidvaskloven
  • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning i dokumentationsøjemed

 

Retsgrundlaget for behandlingen er aftalen mellem dig og Revision Limfjord om køb af Revision Limfjords ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b. For behandling af følsomme oplysninger og personnummer er det retlige grundlag samtykke, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Videregivelse af dit cpr-nummer i situationer, hvor det naturligt følger af løsningen af opgaven, er derudover baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3. Desuden skal Revision Limfjord indsamle og opbevare personnummer om dig i en årrække med det formål at leve op til reglerne om hvidvask, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

 

Såfremt du ikke er kunde, men en person tilknyttet et selskab/forening/myndighed/organisation, der er kunde, er retsgrundlaget for behandlingen Revision Limfjords legitime interesse i at varetage et kundekartotek, hvor der fremgår oplysninger om virksomhedens kontaktperson, så det er muligt at varetage kundeforholdet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Såfremt du er en kundes reelle ejer, er Revision Limfjord forpligtet til at behandle oplysninger om dit personnummer i overensstemmelse med reglerne om hvidvask, hvorefter det retlige grundlag for denne behandling er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

 

Såfremt du er ægtefælle med en kunde hos Revision Limfjord, kan vi ligeledes behandle oplysninger om dig for at udarbejde kundens selvangivelse. Dette vil typisk indebære, at der behandles oplysninger om dit cpr-nummer, evt. ledige skattefradrag, kunden kan udnytte, samt følsomme oplysninger om fagforening og religion. Det retlige grundlag for behandlingen af almindelige oplysninger er Revision Limfjords legitime interesse i at behandle oplysninger om kundens ægtefælle for at løse opgaven for kunden, jf. persondatalovens art. 6, stk. 1, litra f. Det retlige grundlag for behandling af personnummer og følsomme oplysninger er samtykke, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Videregivelse af dit cpr-nummer i situationer, hvor det naturligt følger af løsningen af opgaven, er derudover baseret på databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

 

Er en behandling af oplysninger baseret på samtykke, har man ret til at trække samtykket tilbage til enhver tid. Selv hvis man trækker samtykket tilbage, kan Revision Limfjord dog være forpligtet til fortsat at opbevare oplysningerne, såfremt det følger af gældende ret eller Revision Limfjords professionelle forpligtelser som revisionskontor.

 

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet senest 5 år og 9 måneder efter udløbet af det år, hvor kundeforholdet ophørte. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en kunde eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans. Såfremt det er påkrævet efter gældende ret, herunder forpligtelser efter udenlandsk ret, kan oplysningerne dog opbevares i længere tid.

 

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Revision Limfjord benytter dog databehandlere, der kan få adgang til dine oplysninger. Revision Limfjords ydelse kan også indebære, at oplysninger om dig indberettes til offentlige myndigheder, herunder via https://indberet.virk.dk/, eller til private aktører så som forsikringsselskaber, banker og advokater. Videregivelser af oplysninger vil altid ske med respekt for reglerne i persondatalovgivningen.

 

Såfremt du er en kontaktperson hos et selskab/forening/myndighed/organisation, der er kunde hos Revision Limfjord, vil det være en stor hjælp, hvis du delte denne skrivelse til andre relevante kontaktpersoner og organisationens reelle ejere, som allerede har eller i fremtiden kunne tænkes at have kontakt med Revision Limfjord. Det samme gælder, hvis du deler oplysninger om din ægtefælle med Revision Limfjord.

 

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for Revision Limfjord:

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.