Ulovlige aktionærlån skal fremover indberettes til SØIK (bagmandspolitiet)

02.12.19

Ulovlige aktionærlån skal fremover indberettes til SØIK (bagmandspolitiet)

Erhvervsstyrelsen har med øjeblikkelig virkning skærpet indberetningspligten for alle revisorer, således at de fra den 4. november 2019 er pålagt at indberette alle ulovlige lån, som de ser hos deres kunder, til SØIK (bagmandspolitiet). Der er ingen bagatelgrænse forbundet hermed, så selv små lån på nogle få hundrede kroner skal indberettes. Samtidigt er revisor pålagt tavshedspligt om indberetningerne, hvilket betyder, at vi ikke må oplyse til kunden, at vi laver en indberetning til SØIK (bagmandspolitiet), jf. også afsnittet ”Indberetningspligt” nedenfor.

Ulovlige lån

Det er som hovedregel ikke tilladt for selskaber at yde lån til sine ejere, selskabets ledelse eller  nærtstående til ejere/ledelse. Selskaber må ligeledes ikke stille sikkerhed for den nævnte personkreds.

Dog kan selskaber i de fleste tilfælde yde lån til et moderselskab. Derudover kan der også i særlige tilfælde være mulighed for at yde et lovligt lån, såfremt en række betingelser er opfyldt – bl.a. skal beslutningen om udlån træffes på en generalforsamling samt skulle kunne rummes i de frie reserver i selskabet mv.

Beskatning af lån

Ulovlige lån beskattes som enten løn eller udbytte hos låntageren. Selve beskatningen medfører ikke, at lånet anses som tilbagebetalt, men skal stadig indfries på almindeligt vis, hvilket reelt set medfører en dobbeltbeskatning, da indfrielsen også skal ske med beskattede midler.

Derudover skal lovlige lån også berigtiges skattemæssigt, hvis låntager har bestemmende indflydelse i selskabet, der yder lånet.

Det kan forekomme urimeligt, men der er på dette punkt ikke sammenhæng mellem selskabslovgivningen og skattelovgivningen.

Ovenstående kan dog oftest løses ved en beslutning om udlodning af tilgodehavendet som løn eller udbytte.

Indberetningspligt

Den 4. november 2019 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen en vejledning om bl.a. revisors pligt til at foretage underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) også kaldet bagmandspolitiet, hvis der er mistanke om hvidvask. I vejledningen har Erhvervsstyrelsen specificeret, at selskabers ulovlige udlån er omfattet af indberetningspligten.

Det betyder, at revisor skal indberette til SØIK i alle tilfælde, hvor der konstateres et ulovligt lån, uanset lånets størrelse. Indberetningspligten gælder uanset erklæringstype i regnskabet og er også uafhængig af, om lånet efterfølgende er indfriet og berigtiget skattemæssigt.

I henhold til Hvidvaskningsloven må revisor ikke oplyse til virksomheden eller personen, at der er foretaget en indberetning.

For at imødegå ovennævnte problematik er det vores anbefaling, at selskabets ejere altid har et beløb stående i virksomheden som et indlån, således at mindre hævninger, som skyldes fejl eller misforståelser, kan modregnes heri.