Coronainitiativer på skatteområdet - OPDATERET

18.03.20

Regeringen har offentliggjort tre initiativer for at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser på grund af coronavirusen. De tre initiativer er:

  1. Kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med +1.000 deltagere og arrangementer på under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, fx ældre eller helbredsmæssigt sårbare. 
  2. Ny hastelovgivning understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. 
  3. Regeringen og erhvervslivets coronaenhed, der sammen med erhvervslivet skal drøfte målrettede og konkrete forslag til midlertidige tiltag, der kan afhjælpe aktuelle udfordringer for i første omgang transporterhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomi.

I denne artikel gennemgår vi punkt 2 i regeringens initiativ, som består af følgende forhold:

Aconto-skat vedrørende selskabsskat

Selskaberne skal den 20. marts indbetale acontoskat for første halvår 2020. Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen. Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for de ændrede indkomstforhold. 

Hvis man vil ændre sin acontoskat til betaling 20. marts 2020, er det derfor vigtigt allerede nu at indsamle og gemme informationen, som sandsynliggør, at virksomheden har været ramt af nedgang i indkomsten på grund af forhold fremkaldt af virusangrebet. Der er ingen angivelse af, hvad grænsen ”afviger væsentlig fra” dækker over.

Muligheden for, at selskaber kan nedsætte de ordinære acontorater er allerede tilstede i dag og er således ikke i sig selv et nyt initiativ. Selskaber kan således via TastSelv Erhverv – også af andre årsager end coronavirus - anmode om nedsættelse af de ordinære acontorater, hvis der er sket væsentlige ændringer i forhold til de skattepligtige indkomster, som Skattestyrelsen har lagt til grund ved fastsættelsen af de ordinære acontorater for 2020.  

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende moms

Også på momsområdet ønsker regeringen med sit initiativ at holde en hånd under virksomhedernes likviditet. I første omgang er det dog alene betalingsfristen for de store virksomheder (dem på månedsafregning), der forlænges.

Forlængelsen giver de store virksomheder 30 dages ekstra frist med angivelse og betaling af moms for henholdsvis marts, april og maj måned.

 

Moms for store virksomheder, der afregner momsen månedsvist

 
 

Frist for angivelse og betaling udskydes 1 måned

 

 
       

 

 

Momsperiode

Gældende frist

 

Ny frist

 

 

Marts

27. april 2020

 

25. maj 2020

 

 

April

25. maj 2020

 

25. juni 2020

 

 

Maj

25. juni 2020

 

27. juni 2020

 

 

 

De små og mellemstore virksomheder (på kvartals- eller halvårsafregning) får nu også udsat deres angivelses- eller betalingsfrist. 

 

 

Momsen for mellemstore virksomheder, der afregner momsen kvartalsvist

 
 

Frist for angivelse og betaling udskydes 3 måneder

   
               

Momsperiode

Gældende frist

 

Ny frist

       

1. kvartal 2020

2. juni

 

1. september

       

 

Momsen for små virksomheder, der afregner momsen halvårligt

Fristen for angivelse og betaling udskydes 6 måneder

 
             

Momsperiode

Gældende frist

 

Ny frist

     

1. halvår 2020

1. sept. 2020

 

1. marts 2021

     

 

Initiativet omfatter ikke andre indirekte skatter end moms, hvorfor fristerne for betaling af diverse punktafgifter fastholdes indtil videre.

I forbindelse med den ændrede betalingsfrist er det vigtigt for de store virksomheder at være opmærksomme på skattekontoens princip om, at betalingen tidligst kan foretages 5 dage før fristen, da pengene ellers vil blive ført retur. Derudover minder vi om, at det selvfølgelig er tilladt at angive moms ”før tid”, så man ikke rammes af fristudsættelsen, hvis man for de omfattede perioder har moms til gode hos skattemyndighederne.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedrørende indeholdt AM-bidrag og A-skat

Betalingsfristerne forlænges for tre månedlige rater (betalinger for april, maj og juni). Forlængelsen sker med fire måneder, jf. oversigten fra Skatteministeriet.

Tabel 1
Betalingsfrister - AM-bidrag og A-skat
​​​​​​​

 

Små og mellemstore virksomheder

Store virksomheder

 

Gældende regler

Udskudt betaling

Gældende regler

Udskudt betaling

April-rate

11. maj

10. september

30. april

31. august

Maj-rate

10. juni

12. oktober

29. maj

30. september

Juni-rate

10. juli

10. november

30. juni

30. oktober

Kilde: Skatteministeriet

 

Ændringen vedrørende AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist 11. maj 2020. 

Eksempel
En restaurant med 15 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på ca. 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregning af indeholdt AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt udskydes med fire4 måneder for april-, maj- og juni-raterne.

Det giver en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. (135.000 kr. pr. måned i tre måneder) i fire måneder.VIL DU VIDE MERE?

Kontakt din lokale Revision Limfjord afdeling, så hjælper vi dig med svar på dine spørgsmål, og med at finde den helt rigtige løsning for dig.