Indgåelse af aftale

Forud for selve opgaveudførelsen for dig som kunde, så udarbejder vi et aftalebrev, som vi sammen har udarbejdet, hvorpå der står beskrevet, hvilke ydelser, det er aftalt, at vi skal levere. Ydelserne kan omfatte såvel en enkeltstående som en løbende ydelse.

 

Opsigelse af aftale

Aftalen mellem dig som kunde og Revision Limfjord kan til enhver tid opsiges  skriftligt, medmindre andet er aftalt i Aftalebrevet.

 

I tilfælde af, at Aftalen bringes til ophør før dens ordinære udløb, er Revision Limfjord berettiget til honorar og betaling af omkostninger for de indtil da leverede ydelser og/eller ikke faktureret tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg.

 

Honorar og fakturering

Hvis ikke der er indgået en særskilt aftale i Aftalebrevet om honoraret, vil honoraret beregnes på baggrund af medgået tid, herunder til transport/rejse, samt de til enhver tid gældende timesatser for de partnere og medarbejdere, der har udført arbejdet. Timesatser reguleres årligt.

Udover det ovennævnte honorar skal du som kunde betale omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med leveringen af ydelserne. Sådanne omkostninger omfatter bl.a. underleverandører, transport, ophold, forplejning, materialer, kurér, øvrige udlæg mv.

Revision Limfjord fakturerer løbende i forbindelse med opfyldelse af Kundeaftalen, medmindre andet aftales. Revision Limfjord forbeholder sig ret til at acontofakturere. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturaens datering. Ved for sen betaling forbeholder Revision Limfjord sig retten til tilskrivning af renter i henhold til renteloven.

Revision Limfjord fremsender fakturaer elektronisk, medmindre andet aftales. Som kunde skal du oplyse Revision Limfjord den e-mailadresse, hvortil Revision Limfjord elektronisk skal sende fakturaer og kontoudtog.

 

Fortrolighed

Revision Limfjords interne procedurer sikrer beskyttelse af Kundens fortrolige oplysninger, som Revision Limfjord erhverver i forbindelse med Aftalen. Revision Limfjords partnere, medarbejdere og Underleverandører er underlagt tavshedspligt.

Revision Limfjord kan videregive fortrolige oplysninger til Underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt for dennes udførelse af opgaver for Kunden.

Fortrolighedsforpligtigelsen gælder under hensyntagen til regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til revisortilsyn eller andre offentlige myndigheder. Fortrolige oplysninger må således videregives i det omfang, at:

  1. Det er nødvendigt i forbindelse med kvalitetsstyring og –kontrol,
  2. det følger af gældende lovgivning, eller
  3. Revision Limfjord bliver pålagt videregivelse af en kompetent myndighed.

Videregivelse skal dog begrænses til det omfang, som er nødvendigt for kvalitetsstyringen og –kontrollen, overholdelse af loven eller kendelsen.

 

Opbevaring og destruktion af kundematerialer

Materiale modtaget fra kunder og revisors egne arbejdspapirer opbevares i min 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

Slutprodukter som årsrapporter, Revisionsprotokoller og skatteopgørelser udleveres løbende gennem aftaleperioden til Kunden. Revision Limfjord kan således ikke gøres ansvarlig for kundens manglende opbevaring af disse produkter. Revision Limfjord opbevarer dog normalt sådanne produkter fra kundeforholdets begyndelse til kundeforholdets afslutning

 

Hvidvaskning modforanstaltninger

Kundeforholdet mellem Kunden og Revision Limfjord er omfattet af hvidvasklovgivningen. Det indebærer, at Revision Limfjord:

  1. Indhenter oplysninger om identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter ved etablering af kundeforholdet,
  2. Indhenter dokumentation for registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, eller en enkeltstående transaktion,
  3. I tilfælde af mistanke om at Kunden begår hvidvask, vil indhente dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser,
  4. Anvender de indhentede oplysninger om kunden til at opfylde revisors forpligtigelser efter hvidvaskloven og ikke til formål som fx markedsføringsformål
  5. Kan videregive oplysninger til SØIK i tilfælde af mistanke om at Kunden begår hvidvask,
  6. Giver kunden ret til indsigt i de registrerede oplysninger og
  7. Opbevarer oplysningerne i mindst 5 år, herunder legitimering i mindst 5 år efter kundeforholdet er ophørt

 

Underdatabehandlere

Såfremt Revision Limfjord er databehandler for kunden, vil vi indgå en databehandleraftale med Kunden. Nedenfor findes en liste over de til enhver tid anvendte underdatabehandlere.

 

Leverandør

Land

Lovligt grundlag for processering uden for EU

Funktion

Visma e-conomic A/S

Danmark

 

Bogføring

Billys Billing

Danmark

 

Bogføring

NetIP

Danmark

 

Hosting og Backup

Dinero

Danmark

 

Bogføring

FSR - danske revisorer

Danmark

 

Arkivering og dokumentation

Visma Bluegarden A/S

Danmark

 

Lønadministration

Bornerups dataCenter A/S Danmark   Bogføring
       

EG A/S

Danmark

 

Bogføring

E-Komplet A/S

Danmark

 

Bogføring

Uniconta

Danmark

 

Bogføring

Dateco

Danmark

 

Bogføring

Proløn A/S

Danmark

 

Lønadministration

Inventio IT

Danmark

 

Bogføring

TimeSolutions

Danmark

 

Arkivering og økonomi