CSR POLITIK

 

For Revision Limfjord er CSR en integreret del af driften. Det kommer til udtryk i den måde hvorpå vi fremstår udadtil, de initiativer vi igangsætter og støtter og i den daglige drift af virksomheden.  

Hos Revision Limfjord er vi erfarne, lokale revisorer, der bygger vores virksomhed på etik, medarbejdersundhed og -tilfredshed, bæredygtighed, nærhed, effektivitet og trivsel. Værdier der beskriver, hvad vi står for, og hvad der betyder noget for driften af vores virksomhed, både i forhold til os selv og vores kunder.

Vores CSR-politik er grundlaget for de samfundsmæssige initiativer, vi igangsætter.

1. ETIK

Vi har en høj etisk standard. Vi handler etisk korrekt og sikrer kontinuerligt, at vi overholder de internationale og danske etiske regler i forhold til revisors pligt til at være uafhængig i kundeforhold.

Vi fordrer, at vores medarbejdere overholder gældende love og regler, herunder regler om hvidvask, og at medarbejderne rapporterer om konstaterede besvigelser, hvidvask og finansiering af terrorisme i henhold til firmaets procedurer herfor.

En gang årligt afgiver alle medarbejdere i virksomheden en erklæring herom.

Som revisorer varetager vi rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket forudsætter at samfundet har tillid til vores forretning. Det er nødvendigt, at vi opretholder høj grad af integritet og troværdighed i vores forretning som helhed, og særligt i de forhold, hvor revisor har indflydelse eller en rolle at spille. Derfor har Revision Limfjord fokus på høj professionel kvalitet.

Revision Limfjord er medlem af FSR – danske revisorer.

2. MEDARBEJDERSUNDHED OG- TILFREDSHED

Vi arbejder hver dag på at være en af revisionsbranchens mest attraktive arbejdspladser.

Vi skaber de rammer, der er nødvendige for at vores medarbejdere opnår faglig og personlig udvikling, herunder mulighederne for selv at være med til at præge arbejdsdagens tilrettelæggelse, fastlægge uddannelses- og karriereforløb samt adgang til et sundt arbejdsmiljø.

Adgangen til ansættelse i virksomheden og medarbejdernes muligheder for efter- og videreuddannelse er lige for alle, uanset social baggrund, kultur, køn, etnicitet, religion, alder, hudfarve og seksualitet.

Vi prioriterer at ansætte elever med henblik på at tilbyde unge mennesker et godt uddannelsesmiljø med mulighed for efterfølgende ansættelse, ligesom vi har og gerne ansætter medarbejdere i fleksjob, skånejob og praktikforløb.

Vi anerkender, at vores medarbejderes helbred har stor betydning for et godt liv, på og uden for arbejdspladsen. Derfor tilskynder vi, at vores medarbejdere er aktive i løbet af arbejdsdagen, og at medarbejderne har adgang til sundhedsfaglig behandling.

3. BÆREDYGTIGHED

Vi stræber efter at drive Revision Limfjord på en måde, der er så hensigtsmæssig som muligt i forhold til miljøet, herunder prioriterer vi at vælge så bæredygtigt og miljømæssigt ansvarligt som muligt i forhold til indkøb af forbrugsvarer.

Ved opførelse og ombygning af kontorsteder, tages miljøbevidsthed i form af bæredygtighed og begrænsning af miljøbelastning i betragtning og indgår som parameter ved valg af materialer, energikilder og leverandører.

Vi bibringer vores medarbejdere viden om den miljømæssige påvirkning på relevante områder og sætter dem i stand til at rådgive vores kunder om rapportering på området i henhold til gældende lovgivning og øvrige krav.

4. NÆRHED, EFFEKTIVITET OG TRIVSEL

Vi anser virksomhedens tilknytning til erhvervslivet som essentiel for driften.

Hvor det er muligt, støtter vi tiltag i vores lokalområde som underbygger uddannelses- og job muligheder for personer, der i længere tid har været uden for arbejdsmarkedet, ligesom vi aktivt deltager i initiativer som fremmer iværksætteri samt faglige og sociale netværk for erhvervsdrivende.

Vores arbejdsprocesser omkring de primære opgaver udvikles i takt med faglig- og teknologisk udvikling med henblik på at sikre effektive arbejdsgange og optimal opgaveløsning.

Det er vigtigt, at virksomhedens medarbejdere selv tager initiativ til at videreudvikle sig og søge indsigt i faglige forhold, som er relevante for den løbende opgaveløsning. Vi understøtter medarbejdernes faglige udvikling ved adgang til relevant efter- og videreuddannelse.

Vi prioriterer medarbejdertrivsel højt og gennemfører indsatser på forskellige niveauer for at fremme intern og ekstern bevidsthed om betydningen af en sund balance imellem arbejde og privatliv.

FN'S VERDENSMÅL

Vores CSR-arbejde suppleres med fokus på FN´s verdensmål, hvor vi har udvalgt syv mål, vi særligt fokuserer vores indsats på, og hvor vi mener, vi kan bidrage.

Menneskerettigheder

 • Mål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben
  • Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner

 

Arbejdskraft

 • Mål 3 Sundhed og trivsel
  • Red flere fra at dø af ikkesmitsomme sygdomme og styrk mental sundhed

 

 • Mål 4 Kvalitetsuddannelse
  • Giv alle lige adgang til tekniske-, erhvervs- og videregående uddannelser
  • Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv

 

 • Mål 5 Ligestilling mellem kønnene
  • Stop diskrimination af kvinder og piger

 

 • Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Før en politik, der skaber jobs og fremmer virksomheder
  • Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik
  • Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

 

Miljø

 • Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion
  • Skab bæredygtig økonomisk vækst

 

 • Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
  • Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
  • Giv alle mennesker viden og forståelse for at leve bæredygtigt
  • Motiver virksomheder til at agere bæredygtigt

 

 • Mål 13 Klimaindsats
  • Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

AKTUELLE OG GENNEMFØRTE AKTIVITETER

I de seneste år har vi i Revision Limfjord gennemført en række aktiviteter med fokus på elementer, der indgår i vores CSR-politik.

 

Mental sundhed

I maj 2019 modtog Revision Limfjord særprisen for Mental Sundhed i forbindelse med kåringen af Danmarks Sundeste Arbejdsplads. Prisen blev uddelt i et samarbejde mellem Dansk Erhverv, Dansk Firmaidræt Velliv Foreningen, Forsikring og Pension og et ekspertpanel.

Prisen er givet for Revision Limfjords fokus på stress, bevægelse i hverdagen, kost og generel trivsel.

Arbejdet med at fremme trivsel og om at forstå hvad trivsel kan medføre på bundlinjen og samfundsmæssigt er fortsat en del af Revision Limfjords strategi.

 

Holistisk Sundhed

I december 2018 modtog Revision Limfjord prisen for Thisted Kommunes sundeste arbejdsplads. Prisen bliver uddelt af Thisted Kommunes Social- og Sundhedsudvalg en gang årligt og gives til virksomheder der gør noget særligt for at bidrage til, at medarbejderne holder sig sunde.

Prisen uddeles til arbejdspladser på baggrund af medarbejderindstilling.

Revision Limfjord fortsætter arbejdet med ”holistisk sundhed, herunder fokus på stress og motion i hverdagen.

Vores indsatser i forhold til stress, inkluderer arbejdsplanlægning, lederuddannelse i forhold til identifikation af stresssymptomer hos medarbejderne og adgang til behandling for både partnere og medarbejdere.

Som et led i ovenstående har både medarbejder og partner repræsentanter, der har været ramt af stress, fortalt om oplevelsen og det ansvar man selv har i processen.

Sammen med OfficeFit har vi introduceret medarbejderne for muligheden for bevægelse i hverdagen ved adgang til brug af motionscykler, gåbånd, vippebræt mv.

Den umiddelbare effekt spænder lige fra tilfælde med bedre søvn og mindre ondt i ryg og nakke til den generelle tendens, hvor langt de fleste er blevet bedre til at stå op og gøre brug af hæve-sænkeborde.

 

Genbrug af IT-udstyr

I efteråret 2021 foretager Revision Limfjord i samarbejde med medarbejdere og kunder, indsamling af brugt IT-udstyr med henblik på at fremme viden om og genbrug af IT-udstyr.

I et partnerskab med den nordjyske socialøkonomiske virksomhed NordVirk, gennemgår det indsamlede udstyr en certificeret datasletning og bliver efterfølgende enten istandsat og videresolgt eller skilt ad og afleveret til genbrug.

Udstyret indsamles og gives bort til NordVirk, som er en non-profit organisation der tilbyder uddannelse og beskæftigelsesrettede forløb for mennesker med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser via organisationens aktiviteter med istandsættelse, salg eller bortskaffelse af brugt IT-udstyr.

 

Læs historien om samarbejdet

 

Affaldssortering og indkøb af forbrugsvarer

I efteråret 2021 iværksættes tiltag som sikrer en forsvarlig og miljømæssig korrekt affaldssortering med henblik på blandt andet at sikre, at virksomhedens papiraffald håndteres i overensstemmelse med gældende GDPR-forordning og med henblik på genanvendelse.

Samtidig påbegyndes en tilpasning af Revision Limfjords indkøb af forbrugsvarer med henblik på at fremme fokus på indkøb af forbrugsvarer ud fra et bæredygtighedsprincip. Herunder uddannes udvalgte medarbejdere i virksomheden til planlægning af indkøb og vurdering af produkternes faktiske bæredygtighed.