Overdragelse af fast ejendom – arvesager

29.03.2016

Aktuelt efter en Højesteretskendelse

Gælder +/- 15 % altid?
Spørgsmålet om overdragelse af fast ejendom er blevet aktuelt efter en Højesteretskendelse af 8. marts 2016, som fastslår, at der ikke er et retskrav på reglens anvendelse i arvesager.

 

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982
Når ejendomme skal overdrages mellem personer omfattet af gaveafgiftsreglerne, fremgår det af Skatteministeriets værdiansættelsescirkulære, at fast ejendom skal godkendes overdraget til en værdi, som højest er 15 % højere eller lavere end den senest kendte offentlige ejendomsvurdering. Det er dog en forudsætning, at der ikke samtidig er indhentet sagkyndig vurdering fra en uvildig vurderingsmand, ligesom reglen ikke kan anvendes, hvis grundlaget for den offentlige vurdering ikke stemmer overens med de faktiske forhold, f.eks. ikke registrerede ombygninger, fejl i BBR-registeret og lign.

Reglen anvendes typisk ved handel mellem forældre og børn og ved arveudlæg. 

Hvad er praksis? Efter Højesterets afgørelse er praksis fortsat, at reglen kan anvendes, hvis ikke der foreligger særlige omstændigheder.

Særlige omstændigheder hvor reglen ikke kan forventes accepteret af SKAT

  • Hvis der i forbindelse med handlen er indhentet en vurdering fra en sagkyndig person.
  • Hvis en belåning kort tid før eller efter overdragelsen viser et større belåningsgrundlag end den anvendte værdi.
  • Efterfølgende salg til en væsentlig højere pris.
  • Hvis overdragelsesprisen på en udlejningsejendom giver et investeringsafkast, der er væsentlig højere, end det markedet normalt giver.
  • Hvis der i en arve- eller gavesituation sker en skævdeling mellem modtagerne, således at den, der har fået ejendommen overdraget, kompenserer de øvrige arvinger ved arveafkald eller lign.

Særligt ved overdragelse i levende live
Hvis man vil være sikker på, at overdragelsesprisen kan godkendes, vil det være hensigtsmæssigt at indhente et bindende svar hos SKAT. Alternativt kan der indsættes et skatteforbehold i overdragelsesaftalen.

Højesterets afgørelse vedrører en arvesag. Det er uklart, om den har afsmittende virkning i forhold til gaveoverdragelser.

overdragelse af fast ejendom - Revision Limfjord