Medarbejderaktier

20.05.2016

Det er nu vedtaget at genindføre begrebet for aktier med virkning fra 1. juli 2016.

Indtil november 2011 var der i ligningsloven bestemmelser om tildeling af medarbejderaktier og -obligationer.

Det indebærer, at ansatte skattefrit kan erhverve (nye) aktier i arbejdsgiverselskabet eller i evt. andet selskab i samme koncern. Det kan aftales, at den ansatte vederlagsfrit kan modtage aktier, købe- og tegningsretter til aktier til en værdi af op til 10 % af årslønnen.
Der sker ingen beskatning på tildelingstidspunktet men en senere konstateret avance (salgsværdien hvis aktierne er modtaget vederlagsfrit) vil blive beskattet efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.

Ovennævnte har selvsagt kun betydning, hvor arbejdsgiveren driver sin virksomhed i selskabsform. Reglen kan anvendes med det formål, at knytte medarbejderen tættere til virksomheden, og i mindre virksomheder kan det være led i et generationsskifte.
Det aftales individuelt om tildelingen sker via lønnedgang eller som yderligere vederlag.

Hvis medarbejderen ikke betaler topskat, er ordningen samlet set skatteneutral, medens der for topskatteydere kan være en fordel via udnyttelse af bundfradraget ca. kr. 50.000 i aktieindkomsten.

Der er nogle konkrete krav til den aftale, der indgås mellem selskabet og lønmodtageren, men overordnet set er ordningen rimelig administrerbar.

Revision Limfjord - medarbejderaktier